Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Etablering og kursus i London 1916
Mogens og Eline rejste i maj 1916 til London for at tage ekstra kurser i bl.a. tropesygdomme og indkøbe diverse remedier til lægegerningen i Nigeria. I nedenstående brev skriver Mogens til Dansk Forenet Sudan Missions formand,
pastor Anton Pedersen i Aalborg, og fortæller bl.a. om problemerne med at have et tysk-klingende efternavn under 1. Verdenskrig. Brevet har aldrig før været offentliggjort og ligger i dag på Rigsarkivet.


Læs brevet som facsimile.


Liverpool, ankomstplatform, ca. 1915.


                                                                                                                                                          London 13 May 16.

Kære Hr. Pastor A. Pedersen, Aalborg.

Guds Fred ønskes all i Præstegaarden.

Efter en særdeles dejlig Sejlads med La Bou [30/09/08. Endnu ikke identificeret dampskib] over Nordsøen ankom vi til Hull om Mandagen (Middag Kl. 12 1/4) - Vi blev jo alle examineret, vort Navn bragte jo dem på disse Tanker vi vare af tysk Herkomst, men jeg kunde vidne med Sandhed "Nej".

Vi stod lidt raadvilde med Bagagen, vi skulde jo tage det med fra Danmark, kunde ikke faa det sendt efter - og nu at tage det med til London og saa siden til Liverpool vilde jo koste meget. Hull - London - Liverpool. Saa vi sendte det vi kunde undvære til Liverpool og tog Resten med til London. Alt vil blive dyrt nok endda. Rejselivet i disse Dage er ubehageligt og dyrt - man har denne Følelse alle ser en Spion i en Udlænding og maaske med Grund, og dem som skal fragte noget ved knapt hvor højt det skal taxeres.

Vi blev meget venligt behandlet af de engelske Offiales i Hull og kunde begive os defra rundt Kl. 5. Vi havde en dejlig Køretur over Østkysten af England til London. Vi ankom der Kl. 9½. Byen laa i Mørke for at hindre at disse afskyelige [ulæseligt, men tydeligvis en flytype. red.] intet kan see.

Vi fandt to Værelser (møbl.) 70 Kr. for Maaned, - ønskede Kosten med, men de ønskede det paa Maade at vi skulde købe Varerne eller sige hvad vi vilde have købt og saa tog de Betaling derefter.

Thi det er Krigens Tid vi kan daarlig sætte nogen Pris - alt gaar op stadig.

Vi har saa valgt at købe Varerne og Mutter i Køkkenet laver dem til -

Så snart vi kom her, har jeg foretaget 3 Ting.

1. Skrev til Elders Dampskibs Co. Liverpool om Skibsgang i August. Svaret er skriv igjen i July (først saa maa vi ksn sige det - men ikke før - selv om 

   [- en eller flere sider af brevet mangler]

... efter Evne, hvis Bevis fremlaa for nødvendig Hjælp. Jeg haaber jeg har forklaret mig tilstrækkeligt.

Angaaende Indkøb til Doktor-Gerningen har jeg skreven til Landinsp. Olsen om at sende mig disse Firmanavne Dr. Brønnum plejer at handle med; thi det var jo bedst at søge dem først og se hvad de har - saasnart jeg har modtaget disse Adr. og set dem skal jeg sende Meddelelse derom.

Maj den 3. begyndte jeg Skolen og gaar der regelmæssig - Glad er jeg at jeg fik Lov at faa dette Kursus - og jeg haaber til megen Nytte, der er ikke en Ting af det vi faar som man ikke trænger til at faa rigtig stadfæstet; thi mange har dog bleven langsom snigmyrdet i W. Africa af alle disse lunefulde Ting som lurer paa at undergrave. Jeg arbejder ved siden af en skotsk Doktor som har været i Nigeria i 2 Aar i Regjeringens Tjeneste - de maa betale dem Kr. 7200 i Begyndelsesløn stigende hvert Aar og efter 9 Aars Tjeneste udbetales dem 18.000 Kr. og saa har de 4-5 Maaneders Ferie om Aaret. Efter 18 Aars Tjeneste, hvis de lever, Pesion af 2200-3500 Kr. - ellers fik de vel næppe nogen derud.

Den allerførste Patient jeg mødte paa Hospitalet var en Missionær fra Luxemburg som er her for Sovesyge. Han har været i Belgisk Kongo i 4 Aar - Ja, som jeg saa Frk. Rose skrev da hun saa Thompson ved Kysten - O Africa hvor tærer du paa Mennesker.

Ja, Tro og Forstand maa gaa i Spand. Naar man pakker for Africa, kommer mere og mere til mig desto nærmere jeg kommer til de mange syge fra Troperne.

Jeg tænker De forstaa min Tankegang.

Min Hustru og jeg har det ellers godt og sender dem med hele Hus en venlig Hilsen.


Eline & M. Uhrenholt


M. Uhrenholt
   C/O Mrs. Foster
   67 Romford Rd.
   Stratford
   London E
   England

Jeg haaber Fru Pedersen at Udsalget naaede over deres Forventning.

 

 

 

 

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021