Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Mel rørt op i smeltet sne
Kort før afrejsen fra Liverpool er Mogens bekymret for forholdene i Nigeria, men han føler sig rustet af årene i ødemarken i North Dakota, USA, hvor han ofte måtte leve af "mel rørt op i smeltet sne". Brevet er dateret Liverpool 13. august 1916 og sendt til missionens formand Pastor A. Pedersen i Aalborg. Brevet har aldrig før været offentliggjort og findes i dag på Rigsarkivet.

Læs brevet som facsimile.


 
                                                                                                                                       Liverpool 13 Aug 1916

[side 1] Kære Hr. Pastor A. Pedersen 
Aalborg

Vi nærmer os Dagen til Afrejsen fra England, og glad er vi. Ikke i beruset Glæde, men i en maalbevist Tro paa, at for for os at se, har vor Herre og Mester ladet os forstaa, vi skal gaa til Africa.

Vi synes at kan svare som en Missionær i Africa sagde til en Mand, der lod ham forstaa, at det maatte være ham en Glæde, at han skulde eller var kaldet til at gaa til Africa som Missionær "Nej det er mig ingen særlig Glæde, thi det er et Liv under Tryk paa Grund af Klimaet, men jeg gaar og udretter min Part, fordi Gud vil det".

Svare som en (Læge) Students gjorde mig i København paa spørgsmaalet om Sudan var hans Maal "Nej, det var det ikke. Jeg har tænkt meget paa Sudan, men har ikke Mod til at gaa der alligevel".

Et saadant Svar turde jeg ikke give.

Han var en af disse haabfulde, som naar han blev sluppet løs fra Studiet, har det som sit næste Program "O Herre lad mig af din Naade leve længe, have Helbred, gjøre lang Tjeneste i denne min opnaaede Stilling til Hjælp for andre jordisk som aandeligt. -

Vi har sikkert alle kendt til disse Tanker. Ogsaa os, som gaar til Sudan.

Man bliver ikke mindst mindet derom, naar man møder den ene efter den anden [side 2] kommende hjem vingeskudt. Det har været ganske mange, jeg har mødt.

Navnene forsvinder ud af the roll call in The Lightbearer [Titelen på den Internationale Sudanmissions blad. red.], som Missionærerne forlader Marken. Jeg prøvede en Dag, jeg var oppe paa S.U.M's [Sudan United Missionb. red.] Kontor, at faa bestemt Tal angivet af dem udsendte siden Missionens Begyndelse Aaret 1904, - men Kontoristen (nuværende) kunde ikke give mig nogle Tal desangaaende - kun Navnene eller Antallet paa dem som er der nu. Men saavidt jeg selv har kunnet udfinde, vil der være op til 30, som har forladt Marken i disse 12 Aar, og den engelske Afdeling har næppe mere end 40-45 Missionærer nu - (Jeg har ingen Lightbearer hos mig, saa jeg er lidt ubestemt i Antallet nu. Det har sikkert været en tung Gang for mange af de hjemdragende, at blive kaldet tilbage og ofte tilintetgjordt eller hindret godt begyndt Arbejde.

Det glæder mig meget, Villigheden til at gjøre, hvad som kan gjøres af Dem og Styrelsen til at bevare os derude - helst som vi selv ønsker det - til en lang, lang Arbejdsdag, ja Levetiden tilende i denne Gerning, er da vort lønlige Haab.

De skriver i forrige Brev "Opøve os mere i Bønnen, der sætter Guds Skaberkraft i funktion, ja det er Nummer 1 - thi da faaes der jo ogsaa ved siden af Guds egen umiddelbare Aand, Udgydelse og Kraft - Lys over det vi selv [side 3] kan og skal gjøre. Jeg ser, der blivet sat lidt fart paa at faa en Baad - ja jeg maa sige, det er maaske meget viseligt - eller ogsaa skulde der altid lejes Parm og ingen aaben Kano skulde tages af nogen. [Mogens refererer her til en mageårig diskussion om et evt. køb af stålpram til flodsejlads i Nigeria. red.] - Dr. Watt, a Scotish Doctor I became aquainted with on the school sagde, at ikke mindre end 6 hvide Soldater blev angreben af Sovesyge paa en Tur ned af Floden, saa Resten maatte gaa over Land, en Omvej for at undgaa dette Distrikt paa Floden, disse Fluer findes som bringer Sygdommen omkring.

Jeg saa ogsaa, at Styrelsen anbefalede bedre Huse byggede (Huse paa Pæle) eller da paa Foundation. Ja, det er sikkert sandt, at her bør ikke være nogen given for lentiment, det kan blive dyrt købt i Længden, baade for Pengepungen og tunge Aandslidelser for dem, som standses i Gerningen altfor brat. En noget mindre Stab af Missionærer, holdt for en Levetid eller da mange Aar, er bedre end en Mængde, hvoraf mange falder fra, og maaske kun ere halve Mennesker, naar de kommer hjem igjen.

Alt dette er jo ikke mit at ordne, men Som Hr. P. Jensen Numan skrev i sidste Sudan - Jeg er daarlig, jeg ønsker her var en Læge, men Medicin hjælper ikke maaske for denne Sygdom, det er Trykket fra Klimaet. - Han er rigtig, det er, hvad vi vil møde - og som kun kan bødes paa ved bedst mulige Forhold. - Everything which can cheer up in the work - [Alt, som kan opmuntre arbejdet. red.] [side 4] Vand klar som Krystal, hvis muligt, a nice light, and absolute mosquito proof house. [Et godt lys og 100% moskito-sikre huse. red.] Jeg vil være ligesaaglad som nogen at leve under Forhold, som ere modsatte; thi næppe har nogen af dem, som er og kommer, levet som jeg har, i saa simpel et Hus (40 Kvm. Hus) paa saa simpel en Kost næsten et Aar - for lang Tid kun Pandekager lavet af Mel rørt ud i smeltet Sne med lidt Salt i - og saa Havregrød.

Jeg bagte 75 Pund Mel op i Pandekager. Bage Brød kunde jeg ikke, Brød kunde jeg ikke faa. - Men saa snart man satte Foden inden for Hytten fresh air, and plenty of it too, so one could almost live on it [Frisk luft og rigeligt af den, så man kunne næsten leve kun af den. red.].

Men for mig at tage dette Stade her, mener jeg, vilde være forkert. Dog vil jeg kun kunde udtale mig med mere Bestemthed, naar jeg har levet derude noget. Jeg kan dog ikke hjælpe at tænke paa dette - saa snart som den centrale Plads er bestemt - maaske Numan - dette Punkt synes jeg nu, naar vi bliver en Flok samlet og enhver har dannet sin Mening - skulde have Lov at bestemme om tilsammen - og lade denne Sag afgjøre gjennem Bøn og fælles Stemme derom med dem hjemme, og ikke at det skal hvile paa een Mands Skuldre. - En Mand kan let lave en Fejl - mange kan ogsaa, men ikke saa let, hvis hvert Medlem er tænkende.

Hvorfor disse Tanker - jeg mener saasnart [side 5] det er slaaet fast, da at brug nogle Midler til at styrke denne Plads - med de nødvendige Midler, som kan haves Adgang til. - Herren er jo god ved Kassen nu.

Og kunde disse Ting afhjælpe lidt paa Hjemmeturene vilde der jo spares - jeg ved det dog ikke - men jeg regner ud af at 20 antagne Missionærer er der altid en 8 paa Rejsen hver til en Udgift af rundt 2500 Kroner for Rejseudgifter frem og tilbage + Lønnen rundt 2000 Kr = 8 x 4500 = 36.000 - saa plus de andre 12 = Kr 2400 + andre Stations Udgifter og Hjemmeudgifter, vil en Stab af 20 med 12 i Arbejdet koste op imod Kr. 75.000 - 100.000.

Der blev lavet en Fejl, ser det ud til, med Anlæggelsen af Børnehjemmet ved Rumasha. One man put his will through [En mand satte sin vilje igennem. red.] - Mange Arbejdere har lidt derfor siden. . Og Dr. McCollough som nu forlod sin Gerning paa Grund af Hustruens dødelige Helbred og nu ere i Ireland har bedet eller rettere anbefalet Autoriteterne at flytte det hele til en anden Plads. - Og stor Udgift vil det jo paaføre Missionen nu, saafremt det forlanges paa Grund af som Klagen lød paa Usundhed. -

Er Numan sundere, taget alt i Betragtning er det ikke - dette at Fru Thomsen følte bedre et lille Stykke Tid efter flyttet dertil fra Ibi, og at hun satte det paa Papiret hjem - mener aldeles intet.

Alle føler lidt bedre den første Tid efter [side 6] Forandring af Klima. - Det er dog sandt Numan eller nær Yola er det værste Hotbed af nogen Strækning. Dr. Karl Kuhm kom og gjorde Optegnelser.

De har det varmere der end vistnok ved nogen anden Station Aaret rundt og der er saavidt mig bekendt lavere der end ved de allerfleste engelske Stationer i Nigeria - maaske Rumasha og et Par Stykker andre undtagen. -

Naar Numan kun er en 600 - 700 Fod over Havfladen fordi den ligger i Floddalen, saa er der fra 1000 - 2000 Fod hvor flere af de engelske Stationer ligger. - Jeg vil jo sige, hvis det skal hindre Indflydelsen og Adgangen til Folkene, at faa Central Stationen lagt længere fra Floden tilbage til Højdedragene, saa maa man jo indrette Huset eller Opholdet derefter. Men det er jo sandt, hvem man end spørger, som kan tale af Erfaring af Livet i Troperne - "Find dog bedste Sæde for Opholdet - saa højt som muligt. -"

Jeg fik det fortalt enkelte Gange hjemme - i Numan er der sundere end længere nede - men det vil vist kunde aldeles afvises især i Comparisation med de engelske Stationer, som ligger fra Flood Lejen. Det er ikke i Bekymring [side 7] for eget Liv; thi mit er intet mere værdt end andres, men jeg tænker paa hele Stationens Velvære. It is efter at de har været derude faa Aar, at Mærkerne kommer.

Jeg har modtaget de 400 Kr. sendt til Medical supply. - Jeg købte Ting, som jeg havde paa Følelsen, fandtes ikke derude, samt noget Medicin. Jeg takker for Pengene. Regningerne ere sendte til Hr. Olsen

Det glæder mig, De har faaet en personlig Medhjælper i Gerningen. - Jeg undrede over hvorledes De har faaet Tid til al Deres Arbejde.

Vi kom ikke til Keswick Møderne, havde ingen Tid dertil. Efter Skolen standsede, studerede vi Hausa hele Dagen nogle Dage og er lige bleven færdig med Packningen til Rejsen. - Tak for Opholdet, der blev os givet i England. Jeg fik Øjnene op for adskilligt angaaende Troperne - især dette: Vær forsigtig: Fjender, Orm og Baciller, anført af Insekter, lurer alle Vegne. - Jeg skal nok holde mig fra at blive for forsigtig.

Vi har modtaget Ordren sendt fra Frk. Rose. Prøven var nok ikke medsendt, men min Hustru har nu købt saa nær som hun kan tænke derpaa, selv her er mange Vanskeligheder desangaaende Køb af mange Ting.

Hils kærligt Larsen og Tversted. Ja, Nordmændene ere Missionsfolk. -

Damerne kom jo afsted med Skib den 26 Juli, men som de maaske ved [side 8] allerede, de vil maaske neppe komme længere end til Lagos og maa gaa derfra til Fods over Bane til Baro - og derfra pr. Baad til Lokoja. Maaske de vil blive istand til at faa en Kystdamper til Forcados snart. Denne Forandring er jo ny - det var vel bedst at have dette i Sinde i Fremtiden, saa at de har Skibsafgangen i Hænde i god Tid; thi nu er der kun en Damper om Maaneden, som gaar til Forcados.

Damerne skulde jo have sejlet den 19 August. Herren lede Rejsen vel til Enden.

Vi selv haaber, at alt er i god Orden for os til i Overmorgen Onsdagen den 16 Aug., 2.30 Eftermiddag sejler vi fra Liverpool. - Tak for al Venlighed imod os medens i Danmark. -

Hils Venner i Aalborg. -

Min Hustru vel tilmode sidder og skriver en Artikel til Yola-Bladet. Jeg selv skal til at skrive et Farvel til Sudanvennerne i Danmark, som sendes herfra inden Afrejsen.

Alle i Præstegaarden hilses - i Jesu Christi Navn. "Farvel"


Eders
Eline og M. Uhrenholt

 

 


   

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021