Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Aktiver og Passiver

Den 6. august 1902 udfærdigede Mogens og sagfører Laurits Chr. Pedersen nedenstående statusrapport over konkursboet. Heri fremgår, at der i boets samlede aktiver og passiver findes 3.040,55 kr. til dækning af de simple kreditorer, der anslaaes til ca. 29.500 kr.

Kun to dage tidligere fødte Thellefsine en dødfødt dreng på Aalborg Sygehus.

 


L[aurits] Chr. Pedersen
Sagfører,
Aalborg.

Fremlagt i Aalborg Kjøbstads
Skifteret den 18/9 1902

[Ulæselig underskrift]

Statusoversigt
Købmand Mogens M. Uhrenholts Konkursbo


Aktiver:

1.
Kontant forefindes i Boet: 94 Kr. 47 Øre
2.
Boets Indbo og Varelager er under Registreringen vurderet til (4,675 Kr. 81 Øre – [fratrukket] efter Konkurslovens §160 = 60 Kr.) 4615 Kr. 81 Øre
3.
Boets udestaaende Fordringer, der udgjør samlet Beløb 890 Kr. 13 Øre, anslaas til en Værdi af 500 Kr. 00 Øre.
I alt = 5,210 Kr. 28 Øre

Passiver:
a.
Massekrav:
Omkostninger ved Konkursbehandlingen, derunder Gebyrer i Henhold til Lov af 30. November 1874, ved Registreringen, Bekendtgørelser til den midlertidige Bestyrers og deres Medhjælpers og Inkassators Salær anslaaes – 785 Kr 00 Øre
b.
priviligerede Fordringer:
1. Husleje – 1187 Kr 56 Øre
2. Skatter – 20 Kr 00 Øre
3. Folkeløninger – 117 Kr 18 Øre
= 1384 Kr 73 Øre

I alt = 2169 Kr 73 Øre
hvorefter der bliver tilbage 3,040 Kr. 55 Øre 
til Dækning af Boets simple Kreditorer, der ifølge de skete Anmeldelser og Boets Bøger anslaaes til ca 29500 Kr 
hvilket giver en Dividende til disse af ca 10%. –
____

Vi, undertegnede Købmand Mogens M. Uhrenholt og Sagfører L. Chr. Pedersen, begge af Aalborg, sidstnævnte som Skifterettens Medhjælper i Boet, bevidner herved enhver for sit Vedkommende, at foran staaende Statusoversigt er saa fuldstændig og udtømmende, som det har været muligt at skaffe den, og at med vort Vidende intet urigtigt deri findes.

Aalborg, den 6 August 1902.
Mogens M. Uhrenholt   
L. Chr. Pedersen

 

 

 

 

 
 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021