Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Mindestenen i North Dakota
Otte år efter Mogens' død afsløredes en mindesten for ham i North Dakota, nær det sted, han angiveligvis byggede sin nybyggerhytte, men det er ikke hele historien. Nedenfor gengives en artikel fra "Sudan" nr. 2, 1928.


 

Afsløring af Mindesten for
Missionær M. M. Uhrenholt


En stille, mild, sollys Eftermiddag i Oktober Maaned 1927 samledes en lille Skare Sudanvenner for at afsløre et Mindesmærke over Missionær Uhrenholt, rejst paa den Plads, hvor hans Nybygger-Hytte en Gang stod, beliggende nogle faa Engelske Mil norvest fra Westby, Montana i Nord Dakota.

Det var med Følelsen af, at det var en hellig Grund, vi traadte på; thi her var det, at Herren besøgte denne sin Tjener og kaldte ham til at forlade alt og gaa til Afrikas mørke Indre med Evangeliets frelsende Budskab.

Her var det, at Uhrenholt svarede som fordum Profeten: "Herre, her er jeg, send mig, send mig!"

Her sang han sine glade Sange til Guds Pris! - Her laa han paa sine Knæ og bad for Hedningernes Frelse. - Her styrkede og opmuntrede Herren sin Tjener med sine trofaste Forjættelser.

Det har nok været under lignende Følelsers Indfllydelse, at Pastor Olsen paa sit Besøg herovre udkastede den Tanke, som gav Stødet til, at denne Mindesten blev rejst.

Jens Hansen, som havde Ledelsen af denne Sag, fortalte, at Stenen var fundt paa selve Farmen og var tilhugget og beredt af Louis Christensen, en af vore Farmere.

Den bærer følgende Indskrift:

                    Gud er Kærlighed!
      Her er Stedet, hvor Dr. M. M. Uhrenholt
     helligede sit Liv til Missionen i Afrika. Der
    landede han i Aaret 1915, og der døde han
                              i 1918
              Vel, du gode og tro Tjener! 

Mindesmærket er rejst dér, hvor Indgangen var til den simple Hytte, han havde bygget af Græstørv.

Ved Afsløringsfesten lød der Lovsang til Guds Pris og Ære ud over Prærien. Bønner opsendtes til Guds Riges Konge om hans Komme til alle Jordens Slægter, Afrikas sorte Børn ikke at forglemme.

Først fortalte Jens Hansen og C. D. Larsen nogle Smaatræk fra den Tid, Uhrenholt boede herude paa Prærien, der skildrede ham som en meget punktlig, samvittighedsfuld og glad kristen Personlighed, der var til Velsignelse, hvor han kom hen.

Mrs. Jens Jensen havde nedskrevet nogle Minder om han fra den Tid, han var i Chicago, og som blev oplæst. Dette stadfæstede, hvad før var sagt. Hans Dixen oplæste et Brev fra hans Onkel Jens Dixen, skrevet for Anledningen og som paahørtes med megen Interesse.

Jens Dixen er jo vel kendt og meget afholdt heroppe. Han var med til at starte Nybygger-Kolonien her ved Danneville og flere Steder. Han var ogsaa den, der, hjemkommen fra Edinburgh-Mødet, talte Sudanmissions Sag og skaffede denne Mission adskillige Venner iblandt det danske Folk. Det var vist også ham, Herren brugte til at lede Uhrenholts Tanke og Sind til Afrika. 

Han købte Farmen af Uhrenholt og har givet den til Sudanmissionen.

TilSlutning talte Undertegnede nogle Ord om Mindestenen.

Denne Sten er rejst til Minde om en tro Jesu Kristi Tjener. Den er rejst her paa dette Sted, hvor han helligede sit Liv til sin Herres Tjeneste i det fjerne Afrika.

Dette Mindesmærke er sat af denne vor hjemgangnes Broders Venner og Medarbejdere i kærlig Erindring om ham og den store Sag, for hvilken han gav alt.

Den skal mane os til, som han at hellige os selv til samme Herres Tjeneste.

Dette Mindesmærke skal staa her ved den alfare Vej, maaske saa længe Verden staar, for at forkynde de forbífarende Slægter, at Gud er Kærlighed, og at den Kærlighed udøst i et Menneskebryst formaar at omskabe det af Naturen onde, egenkærlige Hjerte, der kun søger sit eget, til et i Kristi Lighed selvfornægtende og selvhengivende Hjerte, der kun søger Guds Ære og Næstens sande og evige Vel.

Velsignet være Missionær Uhrenholts og hans i lige Maade elskelige og indtil Døden trofaste Hustru Minde baade her blandt os og blandt Afrikas sorte Børn, for hvis Frelse de opofrede sig og i hvis Midte deres Støv hviler, til Herren kommer og kalder dem frem af Graven til at tage deres Plads blandt alle dem, der er kommen ud af den store Trængsel og har tvættet deres Kjortler hvide i Lammets Blod.

Theo. P. Beck
Præsident i Den Forende Danske
Evang.-Luth. Kirke i Amerika 

 

 

 

  

 

 

   

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021