Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Selvbiografier

Inden udsendelsen til Nigeria i 1916 som missionærer gennem Dansk Forenet Sudanmission skrev både Mogens og Eline i Dansk Forenet Sudanmissions blad, "Sudan", deres korte selvbiografier. De findes i lettere redigeret form i nr. 6, 1915, men gengives herunder transkriberet efter den originale tekst på Rigsarkivet. Dateringen stammer fra den trykte udgave.
 

Læs selvbiografien som facsimile PDF 3,5 MB
Læs Sudan nr. 6, 1915 PDF 5,1 MB


Mogens M. Uhrenholt

København, d. 27. Novbr. 1915.

Undertegnede, Søn af Gaardejer Jens Peter Uhrenholt, Ø. Uttrup pr Aalborg, tilbragte min Barndom i denne min Fødeby indtil mit 15de Aar. Minderne fra disse Aar ere mange og skønne. Iblandt det meget gode, jeg nød i Barndomshjemmet, jeg lærte tidlig at lyde og at arbejde samt fik den kristelige Kundskab, dels i Hjemmet og dels i Skolen.

Den kristelige Undervisning med følgende Konfirmation gav mig allerede som Barn mange barnlige Tanker om Gud; om de end ikke gav mig til bevidst Overgivelse i Guds Naade og Had til Synden, saa gav jeg dog Gud stille Løfter om at ville følge Ham.

At blive Søgut var mit Ideal, men det kunde jeg nu ikke bloive uden at løbe fra Hjemmet, saa det maatte jeg opgive.

Jeg blev sat i Handelslære i Aalborg, og det mente jo i disse Dage en fast Plads for fire eller fem Aar med en Følelse af, man sad i en Skrue, om end man var glad i Gerningen.

Jeg beskæftigede mig med Handelslivet adskillige Aar efter Læretiden her i Danmark, indtil Udrejsen til Amerika fandt Aaret 1902.

Disse Aar tilbragte jeg dels i Randers, Hjørring og Aalborg. Herren lod mig have dette Sindelag, at jeg kunde taale at samles med de Guds Børn og leve i Kanten af Samfundet. Dette gjorde jeg adskillige Aar; det bevarede mig fra helt at tabes ude i Verdens ligegyldige Liv for Sjælens Frelse.

Aaret 1897 blev det anderledes; jeg fandt Jesus som min Frelser og har da siden levet i det hellige Samfund.

Aaret 1900 tjente jeg Kong Chr. IX og landede som Soldat. Min stille Bøn før Sessionen afholdtes var: ”Hvis jeg skulde være Soldat, [Side 2, DSC07324.JPG] at jeg da maatte komme til Sygepasser Sundhedstropperne; thi jeg mente, jeg kunde være til mere Velsignelse og selv nyde mere af en saadan Tjeneste. Min Bøn opfyldtes.

Jeg blev efter endt Skoletid ansat paa Militærhospitalet i Helsingør. Jeg nød Gerningen som Assistent til Reservelægen i Lægestuen meget, samt Gangen blandt de syge. Jeg skylder maaske dette 10 Maaneders Ophold mere, end jeg selv aner; [nemlig] dette at jeg valgte at gaa paa Missionsmarken som Læge,
Siden 1902 har jeg opholdt mig i Amerika. Jeg sluttede mig til den danske forenede evangeliske lutherske Kirke, og har haft et godt Ly der og nydt megen Velsignelse derigjennem.

Om end der har været Tanker i mig angaaende Missionskald med Lyst og Tvang helt fra ung, viste jeg dem altid bort, fordi enten syntes jeg mig selv uskikket eller ogsaa ingen Tid havde dertil. Aaret 1905 maatte jeg lægge alt tilside for dette at gaa paa Missionsmarken.

1906 begyndte jeg paa Sprogstudiet og Aaret 1907 efter megen Overvejelse begyndte jeg paa det egentlige 8 aarige Studium, før jeg kunde faa Tilladelse til at tage Statsexamen.

Herren lod det lykkes at naa Maalet langt over, hvad jeg kan forstaa. Han bevarede mit Helbred. Han gav mig Midlerne til at dække alle Udgifterne, som de kom.

College-Uddannelsen fik jeg paa Dana College, Blair, Nebraska og Fremont Normal School, Nebraska. Den medicinske Uddannelse paa Creighton Universitet i Omaha og de sidste tre Aar paa Valparaiso Universitetets medicinske Afdeling i Chicago: College of [Side 3, DSC07325.JPG] Medicin and Surgery in Chicago.

Efter vellykket Afgangsexamen, tog jeg tre Dages fri 9-4. Eksamination hos The State Board of Health før jeg forlod America. Da jeg bestod denne, har jeg Ret til at praktisere i America.

Godt seks Maaneder uden for Hospitalskravet fra Skoletiden har jeg opholdt mig paa to Hospitaler. Lidt over den halve Tid paa Hospitalet, Augustona, Chicago, paa hvilket jeg behandlede Patienter, som har været opereret. Paa St. Mary’s of Nazareth, ogsaa i Chicago, behandlede jeg særligt medicinske Patienter.

Maalet med Studeringen var Missionsmarken og det er mig en Glæde at staa rejsefærdig med min Hustru Eline Marie Uhrenholt, født Arildsen.
Glæden er [saa] stor, at det netop bliver en Udsendelse af et dansk evangelisk luthersk Selskab. Er vi end under amerikanske Love og Beskyttelse ere Hjerterne meget danske. 

Hvorfor Sudan i Africa? Fordi vi tror, Gud vil det; baade indre og ydre Kald synes vi har draget os til denne Arbejdsmark.

Vi har standset med at se til nogen anden Side end imod Sudan.

Herren er Kongen. Vi gaa glade til Sudans Børn.

Ærbødigst
Eders Udsending

 

 

 


Læs Elines selvbiografi som facsimile PDF 1,6 MB
Læs Sudan nr. 6, 1915 PDF 5,1 MB

Eline Marie Uhrenholt (f. Eline Marie Arildsen)

Jeg er født i Cedar Falls, Iowa, U.S.A., af danske Forældre. Er Datter af Lars Arildsen og Karen Marie Arildsen, født Kryger. Jeg er døbt og konfirmeret i Nazareth Danske Evangelisk-Lutherske Kirke samme Sted.

Da det var min Fader og Moder meget om at give, at vi Børn fik lært nogenlunde godt dansk og ikke mindst, at vi maatte blive bevaret i den Lutherske Kirke og helst den danske, blev vi fra vor Tidligste Barndom indtil Konfirmations Alderen regelmæssigt holdt til Nazareths Menigheds Søndags- og Lørdagsskole. Og til Religions Skolen hver Sommer i den Tid, vi havde Ferie fra den Engelske Skole.

Og om end jeg som de andre ofte paa den Tid knurrede, fordi vi syntes det var for svært, at skulde holdes til baade Engelsk og Dansk Skole, har jeg siden ofte i mit stille Sind takket mine Forældre for, hvad de gav os den Gang.

Fra min tidligste Barndom havde jeg Lyst til Bogen. Jeg fik derfor Lov til at tage paa Elk Horn Højskole efter Afgang fra den Engelske Evangeliske skole. Her blev jeg tilskyndet til at læse til Lærerinde Eksamen, vendte derfor tilbage til Iowa Teachers Skole, Newark, til min egen Fødeby.

Blev her indtil jeg fik min Eksamen og virkede siden som Lærerinde i Kimballtons Engelske Børneskole i tre Aar og i en af Cedar Falls Engelske Børneskoler i tre Aar.

Derefter en Vinter paa Elk Horn Højskole og tre Vintre ved Ungdoms Skolen ved Kenmare, North Dakota, samtidig med at jeg havde Menigheds Religions Skole i Cedar Falls om Sommeren.

Derefter virkede jeg i otte Aar ved Emaus Menigheds Engelsk-Danske Børneskole i Racine, Wisconsin.

Efter at det var mig klart, at jeg skulde gaa ud paa Missions Marken og sammen med min nuværende Mand, Dr. M. M. Uhrenholt, søgte jeg og fik Adgang til et tysk Hospital i Chicago.

Efter at have været Elev i tre Aar – dels paa dette og dels paa det svenske Augustona Hospital, fik jeg mit Diploma som Sygeplejerske.

Det var under min Virksomhed som Lærerinde i Kimballton, at jeg blev vakt og efter megen Kamp fandt Jesus Christus som min personlige Frelser. Da jeg vendte Hjem fra Lærergerningen her, gik en Vækkelse for første Gang i den Tid jeg kan mindes, over vor egen Nazareth Menighed. Der blev og har altid siden været et helligt Samfund. 

Mit eget Hjem blev ofte Samlingsstedet for de Troende.

Nu og da i mit Liv lød det: Gaa ud og vær med til at bringe Evangeliet til Hedningerne. Jeg stod imod, indtil jeg ikke turde længere. Jeg følte, jeg maatte sige Ja. Og har siden det skete haft Fred og Glæde i det. 

Havde jeg fulgt egen Lyst, havde det baaret til Japan, men det kom til at lyde Afrika. Og da Dørene aabnede sig, svarede Hjertet: ”Paa dit Bud, Herre, vil jeg gaa ud.”

Ærbødigst
Eders Udsending
Eline M. Uhrenholt
København den 27. November 1915

 

 

 

                                  

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021