Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Anbefalinger

I forbindelse med ansøgningerne som missionærer i Dansk Forenet Sudanmission sendte Mogens og Eline Uhrenholt en stribe anbefalinger og udtalelser fra præster, skoler og hospitaler, som de har arbejdet for. Se også privatbrev, skrevet i Chicago til Pastor Anton Pedersen, 29. oktober 1913.

Hent alle anbefalingerne som facsimile og renskrevet klartekst [PDF 3,7 MB]
 Hygum Præstegaard, pr Klinkby St. 26/11 1913

Kære Pastor Jørgensen!

Tak for Kortet. Student Uhrenholt har jeg kendt i ca 6 Aar, og i 4 Aar har han tilhørt min tidligere Menighed i Rascine, Wis. Jeg kan give ham min bedste Anbefaling. Han er en trygt troende Mand, som hvor han har staaet, har staaet klart baade Gud Frelser og Verden. Han er tillige et dygtigt Menneske, som er i Besiddelse af en ualmindelig Energi. Dette har han bl.a. ogsaa vist ved den Udholdenhed, hvormed han har fastholdt det Maal, han nu nærmer sig, at tage Eksamen som Læge for at gaa ud som Lægemissionær. – Trods alle de mange Hindringer, som har stillet sig i vejen for ham. Jeg tror, han vil blive en trofast og dygtig Missionær, hvor Herren maatte formidle ham en Kirkekreds. Maatte Herren faa Lov at lede ham ad sin Vej.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
S. C. Eriksen
 S. C. Eriksen
Sognepræst
Hygum-Houe
pr. Klinkby St.

Frk. Eline Arildsen, f. T. Sygeplejeelev paa Evangelical Deaconers Hospital i Chicago og forlovet med Lægestudent M. Uhrenholt, som har ansøgt om Udsendelse i Dansk Sudanmissions Tjeneste, har jeg kendt i de 4 Aar jeg var Præst for Emmaus dansk lutherske Menighed i Racine, Wis. U.S.A. I de 4 Aar var hun Lærerinde ved Menighedens dansk engelske Børneskole. Hun er en energisk, offervillig og afgjort troende Pige, som jeg gerne vilde anbefale paa det aller bedste. Hun er tillige en meget dygtig og veluddannel Lærerinde. Jeg er ikke i Tvivl om, at vil Herren lede hende til Sudan, vil hun lægge alle sine Evner ind i Tjeneste for Herren.

Hygum Præstegaard d. 26/1 1914.
S. C. Eriksen


 


 


Jeg har kendt M. M. Uhrenholt i en Aarrække, medens han var Medlem af Emaus danske lutherske Kirke i Racine, Wisc. Og hvor jeg virkede som Præst.

Da han har anmodet mig om at give ham en Anbefaling, vil jeg med Glæde gøre dette.

Han er et alvorligt Troende Menneske, nidkær og ivrig for Sjæles Frelse og for Guds Riges Fremme, og med hans fremtidige Virksomhed paa Hedningemissionsmarken for Øje.

Miss. Eline M. Arildsen har i en Række Aar været Medlem af Emaus danske lutherske Kirke i Racine, Wis. Og har i længere Tid haft Virksomhed som Lærerinde for Børnene i samme Menighed.

Hun har udført denne Gerning med stor Dygtighed og Troskab og altid forstaaet at vinde Børnenes Tillid og Kærlighed.

Hun er en alvorlig troende Kvinde, hvem Sjæles Frelse og Guds Riges Arbejde ligger meget paa Hjærte.

Det er mig derfor en Glæde at kunne anbefale Miss. Eline M. Arildsen paa det bedste til det fremtidige Abejde blandt Sudans ulykkelige Børn. Maatte Herren dertil give hende Styrke og Velsignelse.

Med megen Agtelse
Elias Sørensen [?]
evgl. Luth. Kirke, Cedar Falls

Cedar Falls, Ia, Dec 15-1913

 

Brorsons Højskole den 5. febr. 1914
Kenmare N Dak. U.S.A.

Til Bestyrelsen for Dansk Forenet Sudan Mission

Mr. Mogens Uhrenholt som for Tiden studere Medicin i Chicago, Ill. U.S.A. har jeg kjendt siden 1905, Han er et i alle henseende Værdifuld Menneske, han er energisk, forfølgende sit Maal med stor Ihærdighed og Anstrengelse. Jeg har neppe kjendt nogen mere selvfornægtende og i alle henseende nøjsom og tilfreds Menneske end ham. Han besidder god Takt til at omgaas Mennesker, har gode fatteevner og efter mit Skjøn nok saa god Evne til at lære Sprog.

Hans Helbred er fortræffelig, har god sund Menneskeforstand og Indsigt og fremfor alt har Nidkjærhed for Sjælens Frelse. Han vinder Folks Tillid og Kjærlighed.

Det er mig en stor Glæde at han har meldt sig til Tjeneste i SudanMissionen. Vi faar en ikke liden Gave i ham.

Jens Dixen  

 Rev. E. R. Andersen, Sec.

North Dakota District
The United Danish Ev-Luth. Church In America
Incorporated 1896
Presidents Office
Herrens Ord Bliver Evindelig

2612 Homer St., Chicago, Ill. 1 Januar 1914

Student M. Uhrenholt har været mig bekendt i adskillige Aar som en kær Broder i Herren, og da der nu er Tale om hans mulige Tilslutning til ”Dansk forenet Sudanmissionsselskab” som dettes Lægemissionær i Sudan (efter afsluttet Eksamen) er det mig en Glæde herved at medgive ham min bedste Anbefaling som en alvorlig, samvittighedsfuld, betænksom og elskværdig kristen Personlighed, som Herren sikkert vil vedkende sig og velsigne i sit Riges Arbejde, hvorfor jeg vil glæde mig paa Missionens og Missionsselskabets Vegne, om jeg hører, at den paatænkte Forbindelse er bleven til Virkelighed.

L. Pedersen
Præst ved Ebenezer

 


 

Rev. E. R. Andersen, Sec.
North Dakota District
The United Danish Ev-Luth. Church In America
Incorporated 1896
Presidents Office
Herrens Ord Bliver Evindelig

Kenmare, North Dakota Jan 12 1914

Til Forenet Dansk Sudan Mission.

Kære Bestyrelsesmedlemmer! Guds Fred!

Mr. M. Uhrenholdt, der f. T. studerer Medicin i Chicago, og som efter Fuldendelsen af sine Studier after at gaa ud som Lægemissionær til Sudan, kan jeg give mine bedste Anbefaling.

Jeg har kendt ham i mange Aar som en alvorlig og nidkær Kristen, hvis Hjem altid var midt i de helliges Samfund. Vel prøvet i Livets Skole, som han paa mange Maader er, og med al den Erfaring han som Handelsmand, Religionslærer og Student har været i Stand til at indsamle i Amerikas Millionbyer saavelsom ude paa den aabne Prairie, er han efter min Mening den rette Mand at sende ud paa Missionsmarken som Lægemissionær, naar han er færdig fra Skolen.

Desuden er Mr. Uhrenholdt trolovet med Frøken Eline M. Arildsen, hvem jeg ogsaa kender [Side 2, DSC7356.JPG] meget godt fra et Ophold i vort Hjem paa 2½ Aar, mens vi boede i Racine Wisconsin. Hun har været Lærerinde i de engelske Skoler og derefter for mange Aar bestyret en Skole i Racine. Skolen var dels dansk og dels engelsk. I Sommerferien holdt hun Religionsskole. For Tiden arbejder hun som Sygeplejerske paa et Hospital i Chicago. Frøken Arildsen er en hjertelig og gudhengiven Kvinde, særdeles nidkær for Sjæles Frelse. Hun er venlig og behagelig i sin Omgang, mild men bestemt i sin Optræden, slarp og klar, saa hun hurtig kan gennemskue en Sag og stille sig paa den rette Side af den. Hun er i Besiddelse af en Jernvillie til at kæmpe for en god Sag. Mange, der selv troede, de var Mænd i Ordets betydeligste Forstand, har – især i Skolearbejdet – ofte om end nødig maatte give hende Ret. Hun vil efter min Mening blive en udmærket Ledsager for Mr. Uhrenholt i Arbejdet paa Missionsmarken.

Ærbødigst
J. Kildsig

 


 

Rev. C. M. Olsen, Sec.
Box 252, Hartland. Wis.
Wisconsin District of the United Danish Evangelical Church
(Wisconsin Kreds af den Forenede Danske Evangelisk-Lutherske Kirke)
President’s Office

Racine, Wis. Den 14 Dec. 1913.

Anbefaling

Da jeg er vel kendt med Hr. stud.med. Uhrenholt, som agter sig til Sudan efter fuldendte studier for der at arbejde i sin Herres tjeneste, er det mig en glæde atg være i stand til at give ham min kærligste og bedste anbefaling.

I sommerferien 1913 har han været ferieskolelærer i Vor Frelser Menighed og vandt baade børnenes og forældrenes kærlighed og tillid.

Hr. M. Uhrenholt er efter mit kendskab til ham en pligttro og begavet mand og hvad der er det allerbedste: et ærligt Guds barn!

Med fredens hilsen til dem, som disse linjer måtte falde i hænde,

N. Julius Bing
Præst ved Vor Frelsers dansk ev. Luth. Kirke
og Kredsformand i Den for. Danske Kirke

 
Vidnesbyrd

Efter Anmodning bevidner jeg herved, at Student M. Uhrenholt er mig vel kendt som et oprigtigt og pligtopfyldende Menneske og en levende Kristen.

Sommeren 1910 var Student Uhrenholt Lærer ved min daværende Menigheds Sommerskole i Council Bluffs, Iowa. Under denne Lærergerning, som han røgtede til almindelig Tilfredshed, havde han af og til Lejlighed til at tale Guds Ord ved Aftenmøder baade i Kirke og Missionshus. Disse hans Taler gav Indtryk af en klar Forstaaelse af Frelsens Grundsandheder og nogen kristelig Erfaring. Med Glæde kan jeg anbefale ham til den Missionsgerning, hans Hjertes Kærlighed har ledet han i Forbindelse med.

Ønsker af mit ganske Hjerte at Student Uhrenholt maa være velsignet og være en Velsignelse.

Emaus Menigheds Præstebolig, Mr. Nabb, Ill 10 Dec. 1913

I Ærbødighed
Jens P. Aude
Præst


 

Jensen-Christensen & Co. Grocers

Lincoln Block
Phone 36

Racine, Wis., Dec. 10th 1913

Det er os en Glæde at give Mr. M. Uhrenholt en Anbefaling. Den bedste vi synes, vi kan give ham, er at han har været ansat i vores Forretning fra den Tid han først kom til Amerika og til September dette Aar. Naarsomhelst i de sidste omtrent 6 Aar han havde Ferie, ind imellem Studeringerne, var der altid en Plads aaben for ham hos os. Han meddelte os om, da han i September reiste paa Universitetet, at nu var det sidste Gang han kom, fodi at han snart var færdig til at tage en anden Livsgjærning op. Og vi kan ikke andet end af vort fulde Hjerte ønske ham Lykke og Velsignelse paa Reisen.

Deres forbundne
Jens Jensen Jn. 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021