Menu List
MENU
Velkommen
Mogens M. Uhrenholt
Esther Elisabeth Uhrenholt
Konkursen
Eline M. Uhrenholt
Parrets breve
Thellefsine Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Øvrigt persongalleri
Selvbiografier
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Konferencerne i Numan
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
FILM - Centenary Lecture 2018
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Den første konference i Numan
Mogens Uhrenholt og missionens grundlægger Niels Brønnum vil det samme
 

Få dage efter Mogens og Eline Uhrenholts ankomst til Numan, afholdt de danske missionærer, Lærer Jensen, Dr. Uhrenholt, Fru Uhrenholt, Frøknerne Rose, Tillisch, Kristiansen og Erichsen, Fru Brønnum, N. H. Brønnum, den første såkaldte konference. Her diskuterede og planlagde man de mange opgaver, der skulle udføres på stationen, ligesom breve fra bestyrelsen i Danmark blev behandlet. Referaterne fra disse konferencer ligger i dag på Rigsarkivet og giver et spændende og dybt indblik i de bagvedliggende tanker og længeresigtede planer med arbejdet i Nigeria.

Her følger uddrag af referatet af konferencen 13. oktober 1916.

Se det komplette referat som facsimile.

 

Conference afholdt i Numan.
13ende Oktober 1916
 

Forhandlingerne indledtes med Bøn, hvorpaa man gik over til Behandling af Dagsordenens første Punkt: Valg af Formand og Næstformand.

Frk. Rose foreslog N. H. Brønnum som formand. Frk. Erichsen understøttede Forslaget. Intet andet Forslag fremkom, hvorpaa N. H. Brønnum valges enstemmigt i Henhold til "Love og Regleretc" par. 2.

Til Næstformand valgtes Pastor Alf. Thompson (fraværende) enstemmigt paa Frk. Roses foreslog, understøttet af Frk. Tillisch.

[...]

Punkt 3: Boliger - under Henvisning til Brev fra Pastor Pedersen, dat. 23/8 1916.
Bestyrelsen anbefalede at der forsøsvis bygges Boliger, der hviler paa en Alen høj Sokkel. "Antagelig maa Sokkelen kunne bygges af soltørrede Sten. Merudgiften hertil er det naturligvis Selskabet en Glæde at betale;" - - "I samme Forbindelse vilde jeg gerne henlede Opmærksomheden paa, at i en saadan Hytte, der har en Smule Lighed med et evropæisk Hus, maa der naturlig være Vinduer og ikke som de nuværende Hytter, hvor alt Lyset kommer gennem Døren."

Conferencen udtaler, at med Hensyn til Sokkel, da kan Lerhytter ikke hæves op over Jorden. De bygges for Tiden med Gulvet hævet tilstrækkeligt over Jordoverfladen til at forhindre Fugtighed. Det nødvendige Fyld brugt hertil er Jord - soltørrede Sten er unødvendige. Højden af Gulvet over Jordoverfladen varierer med Beliggenheden. Vore nuværende Hytter har ikke blot Døraabninger, men ogsaa Vinduesaabninger; dog vil Missionærerne gerne have Vinduer og Døre til at udfylde Aabningerne. I Henhold til ovennævnte Skrivelse, hvori disse Ting bevilges, bemyndiger Conferencen Formanden til at fremskaffe dem fra "Industrial Mission" i Onitcha.

Conferencen henstiller til Bestyrelsen at Formanden faar Tilladelse til at købe Cement hos Firmaer i Nigeria med Cementering af Hyttegulvene for Øje.

Punkt 5: Fremtidige Arbejdsplan
[...]
e. Lægegerningen
Formanden udtalte, at det vilde være vanskeligt om ikke umuligt for Dr. Uhrenholt at paatage sig Lægegerning, saa længe han ikke kunde Sproget, men, at han senere mente, de kunne enes om en Plan, hvorefter de delte Arbejdet imellem sig.

Dr. Uhrenholt oplyste Conferencen om, at Bestyrelsen havde overdraget ham hele Lægegerningen i Numan. Bestyrelsen havde givet ham tydeligt at forstaa, at han skulde være Overlæge i Numan.

Læge Brønnum ytrede sin Uvillighed til saaledes pludseligt at opgive sin Lægegerning.

Dr. Uhrenholt mente, at der jo vilde blive Lejlighed til at øve Lægegerning for Dr. Brønnum paa dennes Rejser, hvortil Læge Brønnum svarede, at Dr. Uhrenholt selv vilde blive bedt om at udføre sin Del af Rejsegerningen.

Formanden henviste derpaa til Brev fra Missionens Formand, dat. 29ende Juni, i Følge hvilket "ingen Missionær maa begynde Arbejdet før Eksamen er taget i Hausa og Bachama". Han udtalte, at der jo altsaa foreløbig ikke kunde være tale om at Dr. Uhrenholt kunde begynde Arbejdet, samt at han haabede, de kunde blive enige om at arbejde broderligt sammen, naar Tiden kom.

Hermed udtalt Dr. Uhrenholt sin Tilfredshed.

[...]

Punkt 9: Antal Missionærer nødvendig i Numan Distrikt - ref. Brev til Bestyrelsen, dat. 5. Aug., para 5 og 6.
Conerencen slutter sig til Tanken om at 8 mandlige Missionærer vil kunne bestride Numan Distriktet. Eftersom alt udenfor Numan er lukket for kvindelige Arbejdere, og Forholdene nødvendiggør at Pionergerningen foretages væsentligst ved mandlige Kræfter, ønsker Conferencen at pointere, at kun et begrænset Antal kvindelige Missionærer kan faa Plads paa vor nuværende Mark.

Conferencen imødeser eventuel Antagelse af fem ugifte kvindelige Missionærer med Bekymring.

[...]

Punkt 13: Ro paa Stationen om Aftenen.
Der skal ringes Klokken 9 om Aftenen, efter hvilken Tid igen støjende Samtale maa finde Sted.


Forhandlingerne  afsluttedes med Bøn.


Gennemlæst for Conferencens Medlemmer og godkendt af disse.

N. H. Brønnum
 

 

 

 

 

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008-2021